fbpx

Privacybeleid

(Laatste update: 9 januari 2020)

Wespenvernietiging.be (hierna de “Site”) is een website gecreëerd met als doel de behandelingsactiviteiten van wespen- en hoornaarnesten van het bedrijf Boulinvest SRL in de kijker te zetten. Daarnaast heeft de Site ook een informatief doel doordat we regelmatig artikelen publiceren over het onderwerp wespen en hoornaars in de breedste zin van het woord.

Momenteel wordt de Site gezamenlijk beheerd door de beheerder van de vennootschap Boulinvest SRL (Guillaume Boulanger) en door de vennootschap AGENCE2D.BE (vertegenwoordigd door Mike Verhoeven); hierna de Beheerders genoemd. In het kader van het beheer van de Site zijn de Beheerders verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Het doel van dit beleid is om de betrokken personen te informeren over deze verwerkingen en over hun rechten. Het beschrijft hoe de Beheerders de gegevens beheert die ze verzamelen via de Site en via andere middelen (bijvoorbeeld formulieren, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u, of andere openbare of officiële gegevensbronnen). De persoonsgegevens worden door de beheerders verwerkt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van de “GDPR” – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (hierna de “Wet” genoemd).

1. Gegevensbeheerder en afgevaardigde voor gegevensbescherming

De gegevensbeheerder zijn de Beheerders, waarvan de contactgegevens als volgt zijn:

 • Zakelijk adres: Boulinvest SRL, rue de la pépinière 2, 1370 Sint-Remigius-Geest (België)
 • Tél. : 0470/61.57.27
 • E-mail : hello@wespenvernietiging.be

Elk verzoek, elke vraag of elke aanvraag met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens in het kader van het beheer van de Site kan worden behandeld met behulp van de hierboven vermelde contactgegevens.

2. Verwerkte gegevens & Doelen

2.1. Verbindingsgegevens

Wanneer u de Site bezoekt, slaan we de loginformatie en gegevens van de webserver die door het gebruik van de Site worden gegenereerd op en verwerken deze. De geraadpleegde servers verzamelen automatisch onder andere de volgende gegevens:

 • Het IP-adres dat aan u is toegewezen wanneer u zich aanmeldt;
 • De datum en het tijdstip van toegang tot de site;
 • De bezochte pagina’s;
 • Het gebruikte type browser;
 • Het platform en/of het besturingssysteem dat op de computer is geïnstalleerd;
 • De zoekmachine en de gebruikte trefwoorden om de portaalsite te vinden;
 • De gedownloade bestanden.

Deze informatie wordt opgeslagen en verwerkt om de Site te beheren en te beveiligen, om het aantal bezoekers aan de verschillende onderdelen van de Site te meten en om verbeteringen aan te brengen. Het kan ook worden gebruikt om aangeboden diensten en ervaringen op maat te maken. In het geval van een systeeminbreuk of illegale activiteit kunnen we deze informatie ook gebruiken in samenwerking met uw internetprovider en/of lokale autoriteiten om de inbreuk vast te stellen en te documenteren en om de bron van de inbreuk op te sporen.

2.2. Cookies

De webserver zal ook informatie verzamelen die door cookies wordt gegenereerd, geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met ons beleid inzake het gebruik van cookies, waarvan u moet verklaren dat u deze gelezen heeft en accepteert. Deze informatie zal worden gebruikt voor dezelfde doeleinden als de verwerking van verbindingsgegevens (zie hierboven) en voor de doeleinden vermeld in het cookiebeleid, in overeenstemming met artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

2.3. Contactgegevens

Voor het verkrijgen van aanvullende diensten (het bestellen van documenten, het abonneren op een nieuwsbrief, etc.) kan u gevraagd worden om persoonlijke informatie, voornamelijk contact- en/of leveringsgegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, fax, e-mail, naam en aflever- en/of facturatiegegevens van het bedrijf en/of de werkgever). Deze gegevens worden alleen gebruikt om uw aanvragen te verwerken en om de betreffende dienst te beheren en te leveren en om de normale opvolging van deze dienst te verzekeren. Het kan ook worden gebruikt om de gebruikersbehoeften beter te identificeren, om de site te verbeteren en voor interne statistische doeleinden. De beheerders kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen en/of u algemene informatie te verstrekken, evenals informatie over zijn diensten, als onderdeel van hun missie.

3. Gegevensbronnen

De gegevens die in het kader van de hieronder beschreven behandelingen worden verwerkt, zijn afkomstig uit de volgende bronnen:

 • Gegevens uit officiële en publiek toegankelijke registers (voornamelijk ECB, NBB, Belgisch Staatsblad, VIES, …);
 • Gegevens uit andere voor het publiek toegankelijke bronnen (websites van Actoren, sociale netwerken zoals Linkedin, persartikelen, …);
 • Gegevens verstrekt door netwerken waarvan de Actoren deel uitmaken (professionele netwerken,…);
 • Gegevens verstrekt door de Actoren of hun vertegenwoordigers zelf (d.w.z. gegevens die u aan ons hebt gecommuniceerd via formulieren of tijdens uw interacties met onze Site, onze agenten en/of onze diensten).

4. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Voor bepaalde specifieke behandelingen (zoals bij het opstellen van nieuwsbrieven) kunnen wij uw voorafgaande toestemming vragen (art. 6, §1, (a) van de GDPR). In dit geval heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven).

5. Actualiseren en onderhouden van gegevens

De Beheerders nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die het verwerkt en publiceert op de Site betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik en zo nauwkeurig en volledig zijn als nodig is om zijn doelstellingen te bereiken. De Actoren worden ook uitgenodigd om de gegevens die op hen betrekking hebben te controleren en om spontaan een verzoek tot rechtzetting te sturen in geval van verouderde of foutieve informatie. U wordt ook vriendelijk uitgenodigd om contact met ons op te nemen voor een update van de gegevens over u of de Actor waaraan u gekoppeld bent.

6. Gegevensoverdracht en -deling

De Beheerders kunnen de gegevens van de Actoren doorgeven aan tussenpersonen, onderaannemers of partners. Het is de laatstgenoemden verboden deze gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het verlenen van diensten voor de Beheerders of in een ander kader dan hun partnerschap met de Beheerders. We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van onderaannemers of partners om onze databases te hosten, om gegevens te verwerken of om u de door u gevraagde informatie toe te sturen. De Beheerders kunnen ook partnerschappen aangaan waarbij de partner van de Beheerders gegevens uit de databases en de Site van de Beheerders hergebruikt, deelt en/of aanvult om zijn eigen diensten te leveren. Deze partnerschappen zijn beperkt en worden gesloten in het kader van de missies van de Beheerders. Deze derden zijn aan de Beheerders gebonden door overeenkomsten die de Beheerders garanderen dat zij al hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot de naleving van de regels inzake gegevensbescherming zullen nakomen, met inbegrip van verplichtingen op het gebied van veiligheid en vertrouwelijkheid die adequaat zijn en overeenstemmen met de beoogde doeleinden. De Beheerders behouden zich het recht voor om uw gegevens te delen om te reageren op naar behoren geautoriseerde verzoeken om informatie van overheids- of gerechtelijke instanties of in gevallen waarin de wet voorziet. Afgezien van het feit dat bepaalde gegevens over u op de Site of de partnersite openbaar worden gemaakt (en dus overal op het internet toegankelijk zijn), worden uw gegevens niet buiten de Europese Unie overgedragen.

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Elke betrokken persoon heeft altijd het recht op toegang tot en rectificatie van zijn of haar persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de Wet. Deze rechten kunnen te allen tijde worden uitgeoefend en u kunt ook altijd verzoeken om uw persoonlijke gegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik, of om de beperking of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met behulp van de in punt 1 genoemde contactgegevens. Neem ook contact met ons op als u vragen of zorgen heeft over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Gelieve er rekening mee te houden dat bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar of overdraagbaarheid in overeenstemming met de wet.

8. Veiligheid

De Beheerders implementeren de technische, fysieke, juridische, contractuele en organisatorische maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. De Beheerders maken onder andere gebruik van hostingdiensten die zijn uitgerust met veiligheidsmaatregelen die zorgen voor een standaard industrie-gebonden bescherming van uw gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in databases die beveiligd zijn met firewalls en inbraakdetectiesoftware. Geen enkele transmissie via het internet kan echter 100% veilig zijn. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw gebruik van de Site niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u de indruk heeft dat de veiligheid van uw gegevens in gevaar is gebracht), nodigen wij u uit om onmiddellijk contact met ons op te nemen via onze contactgegevens die hierboven in punt 1 zijn vermeld.

9. Wijziging van het huidige beleid

De Beheerders behouden zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, onder andere om rekening te houden met wijzigingen in onze activiteiten en wettelijke vereisten, maar altijd in overeenstemming met de Wet. Indien nodig zullen eventuele wijzigingen op de Site aan u worden meegedeeld en, indien wij hiervan op de hoogte zijn, via uw e-mailadres en andere geschikte media. Controleer de “laatst bijgewerkte” datum bovenaan dit beleid om te zien wanneer het is bijgewerkt.

10. Met wie moet u contact opnemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de Beheerders?

Elk verzoek of vraag met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de Beheerders en de bescherming van uw privacy kan aan ons worden gericht met behulp van de in punt 1 genoemde contactgegevens.

11. Klacht

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en u denkt dat contact opnemen met ons het probleem niet zal oplossen, dan geeft de wet u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.