fbpx

Algemene verkoopwaarden

INLEIDING

De algemene verkoopvoorwaarden voor diensten (hierna ‘de algemene voorwaarden’ genoemd) zijn van toepassing op alle bestellingen bij de hoofdaannemer Wespenvernietiging (hierna ‘de ondernemer’ genoemd en vertegenwoordigd door de vennootschap EDN Group SRL), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de rue de la pépinière 2 in 1370 Geldenaken, ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer BE 0727.448.530.

Deze algemene voorwaarden vormen het contract tussen Wespenvernietiging en de klant. De ondernemer en de klant worden hierna ‘de partijen’ genoemd.

De ‘aanbestedende eigenaar’ is elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die in zijn naam en voor zijn rekening of namens anderen diensten bestelt.

De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in het kader van de tussenkomst van de ondernemer en zijn onderaannemers (wespen- en hoornaarverdelgers) voor alle door de onderaannemers van de ondernemer verrichte diensten en de realisatie van alle diensten die verband houden met de genoemde services.

De ‘onderaannemer’ is de persoon die verantwoordelijk is voor een dienst namens een hoofdaannemer.

Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • Het in contact brengen van personen met wespen- en hoornaarverdelgers;
  • Vernietiging van een nest (hoornaars of wespen);
  • Als het nest bestand is tegen de eerste behandeling, zal een tweede behandeling uitgevoerd worden door de verdelger

ARTIKEL 1 – DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn, met uitsluiting van eventuele bijzondere overeenkomsten.

1.2. Dit contract bevat de volledige overeenkomst tussen de partijen. Het vervangt en annuleert elke andere overeenkomst, voorstel, mededeling, aanbod, schriftelijk of mondeling, uitgewisseld of gesloten tussen de partijen met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

1.3. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, zodat hij door het plaatsen van een bestelling uitdrukkelijk en zonder voorbehoud zijn aanvaarding van de rechten en verplichtingen bevestigt.

1.4. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden, publiceert de ondernemer de nieuwe voorwaarden op zijn website https://www.wespenvernietiging.be. Hij stelt de aanbestedende diensten via zijn site en / of e-mail in kennis van deze wijziging. De klanten hebben dan een periode van 15 dagen om eventueel de contractuele relatie te beëindigen die hen aan de ondernemer bindt als zij niet akkoord zijn met de voorgestelde nieuwe voorwaarden. De wijzigingen worden pas van kracht op de dag na het verstrijken van deze periode van 15 dagen, bij gebreke van een reactie van de klanten binnen deze periode. Vanaf hun inwerkingtreding zijn deze wijzigingen afdwingbaar bij klanten.

ARTIKEL 2 – AANBOD EN BESTELLING

2.1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de juistheid van de diensten te verifiëren en eventuele fouten aan de onderaannemer te melden.

Daartoe verbindt de klant zich ertoe de ondernemer exacte, volledige en nauwkeurige informatie over zijn situatie te verstrekken, met name door zich te verbinden tot:

  • Het verstrekken van zijn woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
  • Informatie met betrekking tot het nest (de te vernietigen insecten, aantal nesten, locatie).

2.2. De klant verbindt zich ertoe om elke wijziging van de bovenvermelde persoonsgegevens zo snel mogelijk mee te delen.

De ondernemer verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens te gebruiken die door zijn klanten zijn meegedeeld in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens. Ze worden alleen gebruikt om de beste diensten te bieden en blijven vertrouwelijk. De klanten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, hebben recht op gratis toegang tot hun persoonlijke gegevens en kunnen, indien nodig, rectificatie vragen door de ondernemer een brief te sturen naar het volgende adres: rue de la pépinière, 2 te 1370 Geldenaken.

2.3. De ondernemer behoudt zich het recht om de opdracht van een klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder wanneer de verstrekte informatie kennelijk onjuist of onvolledig blijkt te zijn, of wanneer er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere opdracht.

2.4. In geval van wijziging van de gewenste dienstverlening is de ondernemer gerechtigd de gedane aanbieding te annuleren op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie.

2.5. Bij annulering van de bestelling door de klant meer dan 24 uur voor de geplande verwerkingsdatum wordt geen vergoeding geëist

Na deze periode, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, wordt een bedrag van € 50 inclusief btw door de ondernemer verworven en aan de opdrachtgever gefactureerd.

ARTIKEL 3 – PRIJS

3.1. De in het aanbod vermelde prijzen gelden alleen voor de uitvoering van de daarin beschreven diensten, met uitsluiting van alle andere diensten.

3.2. Alle prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief en/of exclusief btw. De prijs voor het vernietigen van een nest (hoornaar of wesp) bedraagt € 57,85 excl. btw en € 70 incl. btw. Voor elk bijkomend nest dat op dezelfde plaats van interventie aanwezig is, wordt € 24,79 excl. btw en € 30 incl. btw in rekening gebracht. Elk verzoek om een spoedbehandeling zal ook worden verhoogd met € 24,79 exclusief btw en € 30 inclusief btw.

3.3. Elke verhoging van de btw of elke nieuwe belasting die tussen het ogenblik van de bestelling en het ogenblik van de levering van de dienst(en) wordt opgelegd, zal aan de klant worden aangerekend.

3.4 Voor elke ‘nutteloze’ verplaatsing die niet leidt tot enige dienst wordt € 50 incl. btw aangerekend.

ARTIKEL 4 – BETALING

4.1. De facturen zijn volledig contant te betalen. Ze worden betaald op het moment van de behandeling door de onderaannemer. Indien deze vorm van betaling bij uitzondering niet mogelijk is, zijn andere vormen van betaling mogelijk (bankoverschrijving, smartphone, enz.). De facturen zijn dan volledig betaalbaar vijftien kalenderdagen na ontvangst, in de valuta van de factuur, op het adres van de zetel van de ondernemer.

4.2 Elke klacht met betrekking tot een factuur dient schriftelijk en aangetekend te worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel van de ondernemer, acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Als dit niet gebeurt, kan de klant de factuur niet meer betwisten.

4.3 Elke laattijdige betaling zal het voorwerp uitmaken van een eerste aanmaning. De herinnering kan per e-mail, SMS of gewone post worden verstuurd.

Indien de betaling niet binnen vijftien dagen na de eerste aanmaning is verricht, zal een tweede aanmaning worden verstuurd, per e-mail of per gewone post, wat een verhoging van € 10 (tien euro) ten opzichte van de oorspronkelijke factuur met zich meebrengt.

Indien binnen vijftien dagen na de verzending van de tweede aanmaning de betaling nog steeds niet is verricht, wordt een derde aanmaning per aangetekende brief verzonden, hetgeen een verhoging van € 15 (vijftien euro) ten opzichte van de oorspronkelijke factuur tot gevolg zal hebben.

4.4. De achterstandsrente begint te lopen vanaf het moment dat de derde aanmaning wordt verstuurd.

4.5. Indien ten slotte de betaling nog steeds niet is verricht binnen vijftien dagen na de verzending van de derde aanmaning, wordt de klant bij deurwaardersexploot in gebreke gesteld. Deze deurwaarderskosten worden aan de klant in rekening gebracht. Een vaste vergoeding gelijk aan 10% (tien procent) van de prijs van de oorspronkelijke factuur zal verschuldigd zijn vanaf de ontvangst van de dagvaarding.

4.6. De ondernemer heeft het recht zijn prestatie op te schorten zolang de klant in verzuim is.

4.7. Er wordt voorzien in een gelijkaardige vergoeding door de ondernemer indien hij zijn verplichtingen, die als de voornaamste uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd, niet binnen de overeengekomen termijnen nakomt [2]

Elke vertraging in de uitvoering van de belangrijkste diensten van de ondernemer is het voorwerp van een eerste aanmaning van de klant. De herinnering kan per e-mail, SMS of gewone post worden verstuurd.

Indien de dienst nog steeds niet is uitgevoerd binnen vijftien dagen na verzending van de eerste aanmaning, zal een tweede aanmaning worden verstuurd, per e-mail of gewone post, wat zal resulteren in een vermindering van € 10 (tien euro) ten opzichte van de oorspronkelijke factuur.

Indien de dienst nog steeds niet is uitgevoerd binnen 15 dagen na de verzending van de tweede aanmaning, wordt een derde aanmaning per aangetekende brief verstuurd, wat resulteert in een vermindering van € 15 (vijftien euro) ten opzichte van de oorspronkelijke factuur.

4.8. Indien ten slotte binnen vijftien dagen na de verzending van de derde aanmaning de dienst nog steeds niet is uitgevoerd, zal een kennisgeving bij deurwaardersexploot aan de in gebreke blijvende ondernemer worden verstuurd. Deze kosten van de deurwaarder zijn voor rekening van de ondernemer. Een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% (tien procent) van de prijs van de oorspronkelijke factuur is verschuldigd vanaf de ontvangst van de dagvaarding.

ARTIKEL 5 – UITSTEL

5.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door de ondernemer, zijn de vermelde termijnen voor de voltooiing ervan geen bindende termijnen. De ondernemer is alleen aansprakelijk als de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan zijn grove nalatigheid.

5.2. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op de termijnen voor de uitvoering om beëindiging van het contract te vragen, schadevergoeding te eisen of enige andere vordering in te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en uitdrukkelijk door de opdrachtnemer is aanvaard.

5.3. Bij een vertraging van meer dan dertig werkdagen moet de klant een ingebrekestelling per aangetekende brief sturen naar de ondernemer, die dan recht heeft op 50% van de voorgeschreven tijd om zijn werkzaamheden uit te voeren.

ARTIKEL 6 – RECHT VAN OPZEGGING

6.1. Beëindiging door de klant

6.1.1. De klant die zijn opdracht wenst te annuleren, dient de ondernemer hiervan op de hoogte te stellen.

6.1.2. Onverminderd het in artikel 8 bedoelde herroepingsrecht, en met uitzondering van overmacht, wordt elk eventueel voorschot dat aan de ondernemer is betaald niet aan de klant terugbetaald. Bovendien zal de ondernemer een beëindigingsvergoeding kunnen eisen voor een maximumbedrag gelijk aan 30% (dertig procent) van de prijs van de door de klant bestelde diensten.

6.2. Beëindiging door de hoofdondernemer

6.2.1. De ondernemer behoudt zich het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, zonder dat hij de fout van de klant hoeft te bewijzen, onder voorbehoud van een billijke bijkomende schadevergoeding, behalve in geval van overmacht.

6.2.2. In geval van insolvabiliteit of onbetaalde schulden van de klant behoudt de ondernemer zich het recht om zijn verplichtingen op te schorten tot de volledige terugbetaling door de klant, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 7 – GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GELEVERDE DIENSTEN

7.1. De ondernemer verbindt zich ertoe zijn diensten op een voorzichtige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
7.2. De klant heeft een garantie van conformiteit van de geleverde diensten met de oorspronkelijk gevraagde diensten. Indien gedurende deze periode een afwijking wordt geconstateerd, zal de ondernemer deze kosteloos en zo spoedig mogelijk corrigeren, mits de geconstateerde afwijkingen naar behoren aan de ondernemer zijn gemeld.

7.3. De conformiteitsgarantie sluit uitdrukkelijk de diensten uit die worden gevraagd als gevolg van een ongeoorloofde interventie en/of wijziging, bedieningsfouten of oneigenlijk gebruik door de klant, of als gevolg van een anomalie veroorzaakt door een interventie door de klant of door een derde partij.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De contractuele aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot opzet, grove nalatigheid van zijn kant of van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers en, behalve in geval van overmacht, tot elke niet-nakoming van een verplichting die een hoofdverplichting van het contract is.

8.2. Indien de klant bewijst dat er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de ondernemer, strekt de aansprakelijkheid van de ondernemer zich bovendien niet verder uit dan :

Ofwel de vergoeding van de door de klant bewezen materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan de ondernemer toe te rekenen fout en die in geen geval meer bedraagt dan 100% van het daadwerkelijk door de klant betaalde bedrag tijdens de uitvoering van de opdracht;
Ofwel de vervanging van goederen met uitsluiting van directe of indirecte compensatie.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

9.1. In geval van overmacht of toevallige gebeurtenis waardoor de ondernemer de overeenkomst niet kan uitvoeren, is geen van beide partijen aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen; bovendien worden de verplichtingen van beide partijen opgeschort tot de kennisgeving van het einde van de gebeurtenis.

9.2. De partij die door dergelijke gebeurtenissen wordt getroffen, stelt de andere partij op de hoogte van het feit dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet. Beide partijen stellen alles in het werk om de belemmering voor een goede uitvoering van het contract te verminderen.

9.3. Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden aanhouden, krijgt elke partij het recht om zich terug te trekken uit het contract door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, zonder dat hij zich tot de rechter hoeft te wenden om het contract te beëindigen. Deze actie geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

ARTIKEL 10 – ONMOGELIJKHEID OM HET NEST UIT TE ROEIEN

Als het niet mogelijk is het nest uit te roeien, ofwel omdat het een bijen- of hommelnest is (beschermde soort), ofwel omdat het nest ontoegankelijk is of te veel risico’s met zich meebrengt, zal de ondernemer de klant doorverwijzen naar de brandweer en slechts een verplaatsingsvergoeding van € 50 inclusief btw in rekening brengen.

ARTIKEL 11 – DIVERSE BEPALINGEN

11.1. Besparingsclausule
De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, lid of bepaling; of een deel van een artikel, lid of bepaling laat de wettigheid van de andere artikelen, leden of bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

11.2 Titels
De in deze voorwaarden gebruikte rubrieken hebben geen invloed op de betekenis of het toepassingsgebied van de bepalingen die zij aanduiden. Ze worden alleen voor het gemak gebruikt.

11.3 Publicatie en mededeling van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website https://www.wespenvernietiging.be.
Alleen de Franse versie van deze algemene voorwaarden is authentiek tussen de partijen.

ARTIKEL 12 – VOORLOPIG ZOEKEN NAAR EEN MINNELIJKE SCHIKKING

In geval van een geschil tussen de partijen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, zullen de partijen eerst trachten dit geschil op te lossen door een minnelijke schikking te treffen. Alleen als een dergelijke oplossing niet kan worden gevonden, om welke reden dan ook, kunnen de partijen het geschil overeenkomstig punt 13 voor de rechtbanken en gerechtshoven brengen.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Elk geschil met betrekking tot de door de ondernemer geleverde diensten, alsook elk geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.